NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm Pożyczki PARP Dokumenty
Pożyczki PARP Dokumenty
Wpisany przez Administrator   

Wymagane dokumenty

  W celu przystąpienia do procedury o przyznanie pożyczki, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.

  Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • Prognoza na okres kredytowania,
 • Aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kopie dokumentów rejestracyjnych w odpowiednim organie ewidencyjnym (wpis do EDG lub KRS, REGON, NIP, umowa spółki jeśli dotyczy),
 • Bilans firmy za poprzedni rok obrachunkowy oraz za obecny rok obrachunkowy (do momentu składania wniosku),
 • Rachunek zysków i strat firmy za poprzedni rok obrachunkowy oraz za obecny rok obrachunkowy (do momentu składania wniosku),
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości średniorocznego zatrudnienia z 3 ostatnich zamkniętych lat kalendarzowych,
 • Kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8,
 • Opinie bankowe (dokumenty wystawione przez banki, w których prowadzone są rachunki) – jeśli istnieją,
 • Dokumenty handlowe (umowy, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia itp.) – jeśli istnieją,
 • Oświadczenia występującego z wnioskiem o pożyczkę (niekaralność, ochrona danych osobowych, majątkowe i spełnianie kryteriów MSP lub zarejestrowanie firmy przed otrzymaniem pożyczki),
 • Oświadczenie poręczyciela pożyczki (i współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy),
 • Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,
 • Kopia dowodu osobistego,
 • Inne dokumenty i informacje na żądanie Dyrektora Funduszu lub Komisji Kwalifikacyjnej.
 

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek (PDF)
 2. Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięcia (PDF)
 3. Bilans (PDF)  
 4. Rachunek zysków i strat (PDF)  
 5. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (PDF)
 6. Oświadczenie o ochronie danych osobowych PARP (PDF) 
 7. Oświadczenie o niekaralności – osoba fizyczna (PDF)
 8. Oświadczenie o niekaralności – osoba prawna (PDF)
 9. Oświadczenie o spełnianiu kryterium małej firmy (PDF)
 10. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
 11. Oświadczenie o pochodzeniu środków (PDF)
 12. Oświadczenie majątkowe (PDF)
 13. Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (PDF)
 14. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy (PDF)
 15. Oświadczenie nieprzedsiębiorcy o założeniu firmy (PDF)

 

Inne 

parp

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o udzielenie wsparcia Nr B/2009/2 z dnia 18.12.2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.)

      Udzielane przez fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP. Instrumenty wsparcia są współfinansowane ze środków budżetu państwa.