NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy biznes II - pożyczka podstawowa - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAZOWIECKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Oświadczenie współmałżonka/ki (jeśli dotyczy) - pobierz
 4. Oświadczenie o niezatrudnieniu - pobierz
 5. Upoważnienie BIG dla osób fizycznych - pobierz
 6. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
 7. Zakres danych osobowych - pobierz
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy);
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy);
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu dyplomu wnioskodawcy lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu - dotyczy absolwentów szkół i uczelni;
 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę statusu bezrobotnego  dotyczy bezrobotnych;
 • zaświadczenie z wyższej uczelni o kontynuacji przez wnioskodawcę nauki na ostatnim roku studiów - dotyczy studentów ostatniego roku studiów.

 

REJESTRACJA FIRMY NASTĘPUJE DOPIERO PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI!

 

PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

1. Poręczenie dwóch osób fizycznych

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

 1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Oświadczenie współmałżonka - pobierz
 4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) NOWE 01.06.2015 - pobierz
 5. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) NOWE 01.06.2015 - pobierz

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
 • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

 

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

 • Wyciąg z księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów

 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 • Zdjęcia nieruchomości / działki
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.


 

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 • Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 • Zdjęcia rzeczy
 • Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)

 PBWwS_logologo_mrpips

bgk1