NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy biznes II - pożyczka uzupełniajaca - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAZOWIECKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
 • Okres spłaty: 3 lat (36 miesięcy),
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

 

Warunki umorzenia:

 • utrzymanie, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP,
 • niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Uwaga! Likwidacja utworzonego stanowisku pracy dla bezrobotnego po upływie 12 miesięcy a przed upływem 36 miesięcy skutkuje podniesieniem oprocentowania, które będzie równe stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacje Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie spłaty pożyczki.


ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Oświadczenie współmałżonka/ki (jeśli dotyczy) - pobierz
 4. Upoważnienie BIG dla osób fizycznych - pobierz
 5. Upoważnienie BIG dla firm - pobierz

 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 7. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
 8. Zakres danych osobowych - pobierz
 9. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz
 10. Wniosek/Opinia PUP - pobierz

 

    Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy)
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)
   • zaświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca otrzymał)
   • wydruk z CEIDG lub KRS
   • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopię zezwolenia, koncesje (jeśli dotyczy)
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowa spółki (jeśli dotyczy)
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowa rachunku bankowego
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię / urzędowe potwierdzenie odbioru PIT/CIT za poprzedni rok obrachunkowy
   • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku

    

   PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

   1. Poręczenie dwóch osób fizycznych

    DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

    1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
    2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
    3. Oświadczenie współmałżonka - pobierz
    4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) NOWE 01.06.2015 - pobierz
    5. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) NOWE 01.06.2015 - pobierz
      Dodatkowo poręczyciel dołącza:
      • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
      • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
      • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
      • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy),
      • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

      2. Ustanowienie hipoteki umownej (do 150% wartości umowy)

      • Wyciąg z księgi wieczystej
      • Wypis z rejestru gruntów


      • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki / ziemi rolnej
      • Zdjęcia nieruchomości / działki / ziemi rolnej
      • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
      • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
      • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym).

      UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.


      3. Zabezpieczenia rzeczowe

      • Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
      • Zdjęcia rzeczy
      • Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)

        

      PBWwS_logo

      logo_mrpips

      bgk1