NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy biznes II - pożyczka dla przedsiębiorców - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAZOWIECKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
 • Okres spłaty: 3 lat (36 miesięcy),
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

WNIOSKI PRZYJMUJEMY OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki - pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 3. Oświadczenie współmałżonka/ki (jeśli dotyczy) - pobierz
 4. Upoważnienie BIG dla osób fizycznych - pobierz
 5. Upoważnienie BIG dla firm - pobierz

 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 7. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz
 8. Zakres danych osobowych - pobierz
 9. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz
 10. Wniosek/Opinia PUP - pobierz

 

    Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy)
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)
   • zaświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca otrzymał)
   • wydruk z CEIDG lub KRS
   • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopię zezwolenia, koncesje (jeśli dotyczy)
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowa spółki (jeśli dotyczy)
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowa rachunku bankowego
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię / urzędowe potwierdzenie odbioru PIT/CIT za poprzedni rok obrachunkowy
   • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku

    

   PORĘCZENIE POŻYCZKI (DO WYBORU)

   1. Poręczenie dwóch osób fizycznych

    DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

    1. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
    2. Oświadczenie majątkowe - pobierz
    3. Oświadczenie współmałżonka - pobierz
    4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) NOWE 01.06.2015 - pobierz
    5. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) NOWE 01.06.2015 - pobierz
      Dodatkowo poręczyciel dołącza:
      • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
      • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę ZUS RCA lub RMUA - imienny raport o należnych składkach za ostatnie 3 miesiące,
      • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok - PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących własną firmę),
      • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy),
      • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy).

      2. Ustanowienie hipoteki umownej (do 150% wartości umowy)

      • Wyciąg z księgi wieczystej
      • Wypis z rejestru gruntów

      • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki / ziemi rolnej
      • Zdjęcia nieruchomości / działki / ziemi rolnej
      • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
      • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
      • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

      UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

       

      3. Zabezpieczenia rzeczowe

      • Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
      • Zdjęcia rzeczy
      • Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)

        

      PBWwS_logo

      logo_mrpips

      bgk1