NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy biznes II - pożyczka uzupełniająca - umorzenie pożyczki
Wpisany przez Administrator   

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAZOWIECKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

 

Warunki umorzenia:

 • utrzymanie, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP,
 • niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Uwaga! Likwidacja utworzonego stanowisku pracy dla bezrobotnego po upływie 12 miesięcy a przed upływem 36 miesięcy skutkuje podniesieniem oprocentowania, które będzie równe stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacje Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie spłaty pożyczki.

 

Pożyczkobiorca, któremu udzielono pożyczkę uzupełniającą, zobowiązuje się do dostarczenia:

 • w terminie 7 dni od daty zatrudnienia, kopii skierowania bezrobotnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez PUP pod rygorem utraty możliwości wnioskowania o umorzenie,
 • w terminie 7 dni od daty zatrudnienia, kopii umowy o pracę,
 • raz w roku przez okres 3 lat kopii umowy o pracę i potwierdzania opłaconych składek ZUS.

 

UMORZENIE POŻYCZKI

 

Do wniosku o umorzenie należy dołączyć:

 1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy pożyczkowej wraz z harmonogramem spłat
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu na utworzenie miejsca pracy wraz z harmonogramem spłat
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez PUP kopię skierowania bezrobotnego
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody spłat rat pożyczki
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 6. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz

 7. Sprawozdanie i finansowe za okres ostatnich trzech lat
 8. Zaświadczenia z ZUS o odprowadzaniu składek za pracownika przez okres 12 miesięcy lub zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające 12-miesięczny okres zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP
 9. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zawartą z pracownikiem
 10. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów wypłaty wynagrodzenia pracownika
 11. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie list płac
 12. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie opłaconego podatku
 13. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ZUS P DRA i RCA
 14. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie opłaconego ZUS-u


PBWwS_logo

logo_mrpips

bgk1