NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm Pożyczki RPO+ Dokumenty
Pożyczki RPO+ Dokumenty
Wpisany przez Administrator   

Wymagane dokumenty

      W celu przystąpienia do procedury o przyznanie pożyczki, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.

I. Załączniki do wniosku stanowią następujące dokumenty:

 • dokumenty założycielskie firmy: zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek umowa spółki,
 • kopia nadania numeru REGON (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • kopia nadania NIP (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • oryginał lub kopia zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie (opinia) z banku i innych instytucji finansowych o terminowych spłatach posiadanych kredytów, pożyczek i umów leasingowych lub inne dokumenty przedstawione do wglądu na podstawie, których Fundusz może stwierdzić terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań (jeśli dotyczy)
 • kopia dokument tożsamości i oświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym,
 • akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • wynik finansowy za poprzedni i obecny rok obrachunkowy; jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność krócej dokumenty finansowe za okres prowadzonej działalności,
 • kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8,
 • prognoza finansowa działalności na okres kredytowania,
 • oświadczenie o niekaralności wg wzoru,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych wg wzoru,
 • oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP wg wzoru,
 • oświadczenie majątkowe wg wzoru (dot. osób fizycznych),
 • oświadczenie Poręczyciela i jego współmałżonka oraz zaświadczenie o dochodach Poręczyciela wystawione przez pracodawcę - w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – PIT za ostatni okres rozliczeniowy. (jeśli dotyczy)
 • inne dokumenty i informacje – na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji

II. Wzory dokumentów do pobrania załączanych do wniosku

 1. Wniosek o pożyczkę - pobierz
 2. Biznes Plan - pobierz
 3. Rachunek zysków i strat - pobierz
 4. Bilans - pobierz
 5. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 6. Oświadczenie o niekaralności – osoba fizyczna (jeśli dotyczy) - pobierz
 7. Oświadczenie o niekaralności – osoba prawna (jeśli dotyczy) - pobierz
 8. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - pobierz
 9. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 10. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy - pobierz
 11. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 12. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela - pobierz
 13. Oświadczenie nieprzedsiębiorcy o założeniu/wznowieniu firmy - pobierz
 14. Upoważnienie do BIG - pobierz

Inne

Regulamin - kliknij tutaj

Umowa pożyczki (wzór) - kliknij tutaj

Definicja MSP - kliknij tutaj

wojswie

Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/5 z Województwem Świętokrzyskim z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości