NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Fundusz poręczeń Poręczenia SPOWKP Dokumenty
Poręczenia SPOWKP Dokumenty
Wpisany przez Administrator   

Wymagane dokumenty

W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.  

     Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • kopia zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim organie rejestrowym,
 • kopia nadania numeru REGON (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • kopia nadania NIP (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • zaświadczenie lub kopia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące),
 • oświadczenie zgodności danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o akceptacji warunków Regulaminu,
 • oświadczenie o niekaralności wg wzoru,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych wg wzoru,
 • oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP wg wzoru,
 • oświadczenie majątkowe wg wzoru (dot. osób fizycznych),
 • promesa lub deklaracja banku/funduszu pożyczkowego w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki lub Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, umowy lub inne dokumenty potwierdzające przedmiot poręczenia,
 • dokumenty finansowe za poprzedni i obecny rok obrachunkowy (np. bilans, rachunek zysków i strat, PIT, CIT); jeśli wnioskodawca prowadzi działalność krócej – dokumenty finansowe za okres prowadzonej działalności,
 • kopia wniosku kredytowego/pożyczkowego,
 • prognoza finansowa działalności na okres kredytowania wg wzoru (bilans, rachunek zysków i strat),
 • inne dokumenty i informacje (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, opinie bankowe, umowy handlowe, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia, akt notarialny o rozdzielności majątkowej, dokumenty związane z zabezpieczeniem poręczenia itp.) – na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji.


    Rozpatrzenie wniosku o poręczenie przez Komisję Funduszu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji.

 

Wzory dokumentów do pobrania

 • Wniosek - pobierz
 • Analiza ekonomiczna (biznesplan) - pobierz
 • Oświadczenie o zapoznanie się z Regulaminem - pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności - osoba fizyczna - pobierz
 • Oświadczenie o niekaralności - osoba prawna - pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Oświadczenie zgodności danych osobowych - pobierz
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - pobierz
 • Oświadczenie majątkowe - pobierz
 • Upoważnienie do sprawdzenia w BIG - osoba fizyczna - pobierz
 • Upoważnienie do sprawdzenia w BIG - firma - pobierz
 • Bilans - pobierz
 • Rachunek zysków i strat - pobierz

 

Inne

 spowkp122