NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki na start Mikropożyczki woj. świętokrzyskie
Mikropożyczki woj. świętokrzyskie
Wpisany przez Administrator   

"Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" w okresie monitorowania

woj. świętokrzyskie

pokue

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW

     Informujemy, że z dniem 30.09.2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Projektu "Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" w okresie monitorowania - Mikropożyczki woj. świętokrzyskie.

 

szlaczek12

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ

   Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach nie współpracowała i nie współpracuje z przedsiębiorcą pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BRENDA PAULINA PERZANOWSKA, NIP 9591872385, prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

szlaczek12

 

I. Podstawowe informacje o projekcie

Pożyczki skierowane są do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

- w  wieku  18-64  lat (pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu w okresie monitorowania, oraz

- zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Nabór projektu jest w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków.

  

Parametry pożyczki:

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 50.000 zł.

Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki wynosi: 0,44 % w skali roku.

 

Z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki Beneficjent nie pobiera żadnych opłat i prowizji poza oprocentowaniem pożyczki.

Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe i musi być rozliczona na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, umów kupna-sprzedaży itp.).

 

UWAGA! Wnioskodawca rejestruje działalność dopiero po pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie pożyczki.

   

II. Nabór do projektu - dokumenty

 1. Wniosek o pożyczkę - pobierz
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy / nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz
 4. Upoważnienie BIG wnioskodawcy - pobierz
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących) - pobierz
 6. Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) - pobierz
 7. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby bezrobotnej  (dotyczy osób zarejestrowanych w PUP, zaświadczenie wydane na druku PUP)
 8. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - pobierz
 9. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych (jeśli dotyczy) – pobierz
 10. Zgoda na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości wnioskodawcy – pobierz
 11. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego
 12. Zgoda na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) – pobierz
 13. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego współmałżonka (jeśli dotyczy)
 14. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)
 15. Dokumenty dotyczące formy zabezpieczenia pożyczki (patrz poniżej).

 

III. Zabezpieczenie pożyczki

Wnioskodawca ma do wyboru następujące rodzaje zabezpieczeń pożyczki:

 • poręczenie osób fizycznych
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości
 • zabezpieczenia rzeczowe – przewłaszczenie środka trwałego

przy czym Komisja Oceny Wniosków może zadecydować o ich zmianie lub rozszerzeniu.

 

1. Poręczenie osób fizycznych

Dokumenty dla poręczycieli:

 • Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 • Oświadczenie współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - pobierz
 • Upoważnienie BIG poręczyciela (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - pobierz
 • Upoważnienie BIG poręczyciela (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; wypełniane są oba dokumenty) - pobierz
 • Zgoda na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości poręczyciela – pobierz
 • Zgoda na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) – pobierz
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych poręczyciela - pobierz
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - pobierz

 

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego poręczyciela
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy)
 3. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto - pobierz
 4. ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy
 5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok- PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)

 

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

Niezbędne dokumenty:

 • Wyciąg z księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 • Zdjęcia nieruchomości / działki
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z ARR)

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

 

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 • Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 • Zdjęcia rzeczy
 • Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona)

 

 

Po dostarczeniu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych przez wnioskodawcę Komisja Oceny Wniosków ma 14 dni na rozpatrzenie i poinformowanie o decyzji.

 

Jeśli dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie wnioskodawca proszony jest o zarejestrowanie firmy i dostarczenie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia rejestracji działalności w CEIDG zawierającego REGON i NIP
 • kopię umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,
 • kopię zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,
 • zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

 

W momencie podpisania umowy firma założona przez pożyczkobiorcę musi posiadać status aktywnej, dodatkowo pożyczkobiorca musi posiadać pieczątkę firmową

 

 

Pozostałe dokumenty:

1. Regulamin udzielania pożyczek - pobierz

2. Karta oceny formalno-merytorycznej - pobierz

3. Wzór umowy pożyczki - pobierz

4. Deklaracja dot. sprzętu używanego ostatni właściciel - pobierz

5. Deklaracja dot. sprzętu używanego poprzedni właściciel - pobierz

 

Biura projektu:

Informujemy, że projekt w okresie monitorowania pn. „Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą” obsługiwany jest w czterech biurach:

 

Więcej informacji w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

wup


a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,