NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start O nas Historia
Oferta dla starterów (otwierających firmę)
Wpisany przez Administrator   

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPOWŚ 10.4.1

O dotację starać się mogą osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 24.400 PLN, a wsparcie pomostowe 9.000 PLN. Wnioski można składać tylko w określonych terminach. Więcej informacji tutaj.

 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych oraz pozostających bez pracy studentów ostatniego roku lub absolwentów (Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie)

Pożyczka może być udzielona wyłącznie bezrobotnym oraz pozostającym bez pracy studentom ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz pozostającym bez pracy absolwentom szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu. Kwota pożyczki nie może być większa niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, oprocentowanie wynosi 0,44% w stosunku rocznym, maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 84 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji. Pożyczki przyznawane są w ramach rządowego programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie ". Więcej informacji tutaj.

 
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pracujących, studentów lub absolwentów

Mikropożyczka może być udzielona wyłącznie osobie pracującej lub studentowi lub absolwentowi zamieszkującej/mu na terenie województwa świętokrzyskiego, która/y po przyznaniu mikropożyczki zarejestruje swoją firmę w województwie świętokrzyskim. Kwota mikropożyczki nie może być większa niż 50.000 zł, oprocentowanie wynosi do 2% w stosunku rocznym, maksymalny okres spłaty mikropożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy w finansowaniu inwestycji. Mikropożyczki przyznawane są w ramach projektu "Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji tutaj.

     

Prowadzenie księgowości nowej firmy

Informujemy, że Fundacja uruchomiła usługę prowadzenia księgowości dla firm. Nasza usługa obejmuje m.in.  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (umowy o pracę, zlecenia i o dzieło), rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników. Dodatkowo po uzyskaniu pełnomocnictwa będziemy także reprezentować firmę w trakcie kontroli związanych z zakresem usługi. Więcej informacji tutaj.