NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki na start Mikropożyczki woj. podkarpackie
Mikropożyczki woj. podkarpackie
Wpisany przez Administrator   

Mikropożyczki" w ramach projektu

„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki”


logo_podkarpacie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

 

     Informujemy, że w dniu 06.01.2020 roku został zakończony nabór wniosków w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” dla województwa podkarpackiego.

 

szlaczek12

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę (Wnioskodawcę).

 

Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety

  • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

  • rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa

  • reemigranci,

  • imigranci.

 

I. PODSTAWOWE PARAMETRY

1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 000 zł.

2.  Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.

3.  Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. 

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,1% W SKALI ROKU

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT, PROWIZJI

Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI

 

II. OBLIGATORYJNE ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu oceny ryzyka kredytowego Ostatecznego Odbiorcy oraz ustanowieniu zabezpieczeń.

2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

3. Wypłata całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ustanowienia zabezpieczeń.

Przeznaczenie pożyczki:

- zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.

- zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych (nawet 100%)

- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem

 

III. ZAKRES FINANSOWANIA

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowi 100% jego wartości (nie jest wymagany wkład własny).

 

IV. WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

2.  refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,

3.  spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,

4.  refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

 

V. OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.  

 

VI. ZABEZPIECZENIA:

 - weksel in blanco (obowiązkowo)

 - Poręczenie 2 osób  fizycznych lub inne (przewłaszczenie własności dóbr Pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób, inne zabezpieczenia majątkowe (np. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i/lub poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, zastaw rejestrowy rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, blokada środków finansowych na lokacie) podlegające indywidualnej ocenie przez pośrednika finansowego


VII. BIURA PROJEKTU

38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, tel. 517 367 818

35-307 Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80, tel. 17 741 11 84

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło,  ul. Staszica 7, tel. 517 367 818

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg ul. Marii Dąbrowskiej 15, tel. 15 822 00 22

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 18, tel. 500 013 904

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, tel. 514 273 130

BD Center Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. 3-Maja 13, tel. 668 837 926

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl ul. Katedralna 5/20 pok. 2, tel. 531 399 092

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, tel. 16 633 63 88 wew. 2 lub 3 lub 4

Anna Sobieraj-Dyjak, 35-310 Rzeszów, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28c, tel. 508 207 203

 

 

REGULAMIN - kliknij tutaj

 
Metryka Instrumentu Finansowego - kliknij tutaj


Złożenie wniosku – kliknij tutaj

Podpisanie umowy pożyczki kliknij tutaj

Rozliczenie pożyczki kliknij tutaj


szlaczek12

Wartość projektu: 6.318.916,43 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5.950.266,43 zł

 

a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,