NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Mikropożyczki woj. podkarpackie - złożenie wniosku
Wpisany przez Administrator   

Mikropożyczki" w ramach projektu

„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki”


logo_podkarpacie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

UWAGA!

WNIOSKODAWCA REJESTRUJE DZIAŁALNOŚĆ DOPIERO PO POZYTYWNEJ OCENIE WNIOSKU O UDZIELENIE JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI I FORMULARZA BIZNESPLANU INWESTYCJI.

szlaczek12

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dokumenty dla wnioskodawcy

1. Wniosek o udzielenie Jednostkowej Pożyczki - kliknij tutaj (docx)

2. Formularz Biznesplanu Inwestycji - kliknij tutaj (docx)

3. Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Biurze Pracy) - kliknij tutaj

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy - kliknij tutaj

5.  Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy - kliknij tutaj

6. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy - kliknij tutaj

7. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - kliknij tutaj

8. Upoważnienie BIG wnioskodawcy - kliknij tutaj

9. Oświadczenie o pomocy de minimis - kliknij tutaj

10. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

11. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

12. Oświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy - kliknij tutaj

13.  Oświadczenie zgodności danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj

 

DODATKOWO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1.    Zaświadczenie z Powiatowego/Miejskiego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę status bezrobotnego

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)

szlaczek12

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Wnioskodawca ma do wyboru następujące rodzaje zabezpieczeń pożyczki:

 • poręczenie osób fizycznych
 • hipoteka
 • zabezpieczenia rzeczowe

przy czym Komisja pożyczkowa może zadecydować o ich zmianie lub rozszerzeniu.

 

1. Poręczenie osób fizycznych

Dokumenty dla poręczycieli:

1.     Oświadczenie poręczyciela - kliknij tutaj

2.     Oświadczenie majątkowe poręczyciela - kliknij tutaj

3.     Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

4.     Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - kliknij tutaj

5.     Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - kliknij tutaj

6.     Oświadczenie zgodności danych osobowych poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

7.     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych poręczyciela - kliknij tutaj

8.     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) - kliknij tutaj

 

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

1.     Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto (dotyczy osób pracujących)

2.     ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy

3.     Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok- PIT oraz zestawienie finansowe za bieżący rok (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

 

2. Ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

Niezbędne dokumenty:

 • Wyciąg z księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 • Zdjęcia nieruchomości / działki
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości - w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

 

3. Zabezpieczenia rzeczowe

 • Dokument potwierdzający nabycie rzeczy
 • Zdjęcia rzeczy
 • Kopia ubezpieczenia rzeczy (jeżeli rzecz jest ubezpieczona) 

 

a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,