NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pożyczka płynnościowa POIR Region II
Wpisany przez Administrator   

logo_poir

PROJEKT pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR

 

Region II – województwo podkarpackie, małopolskie

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

 

Regulamin – pobierz

Karta produktu pobierz

Instrukcja składania wniosku - pobierz

 

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1.1 Formularz wniosku o pożyczkę płynnościową – pobierz

1.2 Formularz Zapotrzebowanie na płynność jeśli dotyczypobierz

1.3 Dane finansowe – księgowość uproszczona jeśli dotyczy pobierz

1.4 Dane finansowe – księgowość pełna jeśli dotyczypobierz

1.5.Oświadczenie o niezaleganiu – pobierz

1.6 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – pobierz

1.7 Oświadczenie majątkowe – pobierz

1.8 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

1.9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 pobierz

1.10 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

1.11 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) – pobierz

 

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

- Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący jeśli dotyczy

- PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 jeśli dotyczy

- Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwoleniajeśli dotyczy

- Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp. jeśli dotyczy

- Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń jeśli dotyczy

- Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa

- Zestawienie wynagrodzeń włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa za rok 2019 /Zestawienie szacowanej kwoty wynagrodzenia w okresie pierwszych dwóch lat działalności w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie jeśli dotyczy

- Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje:

  a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,

   b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,

   c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

- Potwierdzenie bankowe prowadzenia rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą.

- Inne dokumenty - ARR ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.

 

2. DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (JEŚLI DOTYCZY)

2.1 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy/pożyczkobiorcy - pobierz

2.2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

2.3 Akt rozdzielności majątkowej jeśli dotyczy

 

3. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

3.1 Oświadczenie poręczyciela - pobierz

3.2 Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (dot. osób pracujących)pobierz

3.3 Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) jeśli dotyczy

3.4 PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) jeśli dotyczy

3.5 Oświadczenie majątkowe - pobierz

3.6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

3.7 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz

3.8 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz

 

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

1 Oświadczenie współmałżonka - pobierz

2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

3 Akt rozdzielności majątkowej jeśli dotyczy

 

II Podpisanie umowy – strona w budowie

 

III Rozliczenie pożyczki – strona w budowie

ABC

XYZ