NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki COVID-19 Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie
Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie
Wpisany przez Administrator   

 

=== NABÓR ZAKOŃCZONY ===

 

19.11.2020

     Informujemy, iż w związku z przekroczeniem dostępności środków w ramach programu "Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie" wstrzymujemy przyjmowanie wniosków. Dokumenty można składać zgodnie z instrukcją składania wniosków do dnia 19.11.2020 r. do godz. 12.00.

      Ponadto informujemy, że dotychczas złożone wnioski będą oceniane w kolejności wpływu.

szlaczek12

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP

Pożyczki Płynnościowe udzielane na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

 

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

1. Pożyczki przeznaczone są na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

- zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

- zatowarowanie, półprodukty itp.,

- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.

3. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

Warunki udzielania pożyczki 

1. Wartość pożyczki wynosi do 600 tys. zł.

2. Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

3. Okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy.

4. Max. okres karencji w spłacie do 6 miesięcy.

5. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

6. Oprocentowanie 0 %.

 

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

- znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub

- jest nią zagrożone.

 

Zabezpieczenie pożyczki

W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

 

Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

Punkty obsługi

- Jasło, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

Rzeszów, ul. I. Paderewskiego 102, 35-330 Rzeszów

- Starachowice, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice (siedziba ARR)

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin /NOWY od dnia 28.09.2020/ – pobierz

Karta produktu – pobierz

Instrukcja składania wniosku /NOWA od dnia 28.09.2020/ - pobierz

Wzór umowy pożyczki - pobierz

 

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1.1 Formularz wniosku o pożyczkę płynnościową – pobierz

1.2 Dane finansowe – księgowość uproszczona – jeśli dotyczy – pobierz

1.3 Dane finansowe – księgowość pełna – jeśli dotyczy – pobierz

1.4 Oświadczenie o niezaleganiu – pobierz

1.5 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – pobierz

1.6 Oświadczenie majątkowe – pobierz

1.7 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

1.8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – pobierz

1.9 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

1.10 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) – pobierz

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

- Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący – jeśli dotyczy

- PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 – jeśli dotyczy

- Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia – jeśli dotyczy

- Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp. – jeśli dotyczy

- Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – jeśli dotyczy

- Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa

- Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje:

a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,

b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,

c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

- Potwierdzenie bankowe prowadzenia rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą.

- Inne dokumenty - ARR ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.

 

2. DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (JEŚLI DOTYCZY)

2.1 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy/pożyczkobiorcy - pobierz

2.2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

2.3 Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy

 

3. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

3.1 Oświadczenie poręczyciela - pobierz

3.2 Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (dot. osób pracujących) – pobierz

3.3 Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Bilans oraz Rachunek zysków i strat, za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.4 PIT/CIT roczny za rok 2018 i 2019 (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.5 Oświadczenie majątkowe - pobierz

3.6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.7 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) - pobierz

3.8 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) - pobierz

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

1. Oświadczenie współmałżonka - pobierz

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3. Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy