NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 10.4.1 Samozatrudnienie Twoją Szansą - DOTACJE
RPOWŚ 10.4.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ

logo_ws_efs_pol

 

16.05.2022

Poniżej zamieszczamy listy z oceną formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą". Na kolejny etap rekrutacji tj. rozmowę z doradcą zawodowym zostaną zaproszeni kandydaci, których formularz rekrutacyjny został pozytywnie oceniony.

Lista z oceną formularzy rekrutacyjnych - kliknij tutaj

szlaczek12

04.05.2022

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową z oceną biznes planów w ramach I edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą".

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

21.04.2022

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową z oceną biznes planów w ramach I edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą".

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

16.03.2022

Informujemy, że do Biznes Planu należy dodatkowo załączyć podpisane oświadczenia.

Zbiór oświadczeń znajduje się pod formularzem biznes planu - na dole strony.

szlaczek12

15.03.2022

Informujemy, że Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy I edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą" mogą składać w terminie od 28.03.2022 do 01.04.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

Formularz biznes planu i oświadczenia dostępne są na dole strony.

szlaczek12

09.03.2022

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do II edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą".

Nabór trwać będzie od 21.03.2022 do 07.04.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin dostępne są na dole strony.

UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Dodatkowo informujemy, że drugi nabór uczestników do projektu „Samozatrudnienie Twoją Szansą” prowadzony będzie wg nowego Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

W regulaminie zmianie uległ § 10 pkt 3 i 4, które otrzymały brzmienie:

„3. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do projektu w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

Listy rankingowe sporządzane będą w podziale na kobiety i mężczyźni z uwzględnieniem podlist dla:

  • reemigrantów
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. wskutek pandemii COVID-19.
  • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, niebędących w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane a także imigrantów/reemigrantów czy też osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną).
  • pozostali.

4. Do projektu planuje się zakwalifikowanie 120 osób w 2 edycjach:

  • I edycja wybór 72 UP, po 36 przez Beneficjenta i Partnera,
  • II edycja - w celu zachowania założonych w projekcie wskaźników wyłonionych zostanie 48 osób po 24 przez Beneficjenta i Partnera z największą ilością punktów w tym: 38 kobiet; 10 mężczyzn; min. 2 osoby z niepełnosprawnościami; min. 3 reemigrantów, max. 8 mężczyzn w wieku 30-49 lat, niebędących w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane a także imigrantów/reemigrantów czy też osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną).

Pozostali kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.”

Dokument w pełnej treści znajduje się na naszej stronie internetowej.

szlaczek12

09.03.2022

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe z oceną formularzy rekrutacyjnych w ramach I edycji działań w projekcie "SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ".

Lista rankingowa - kobiety - kliknij tutaj

Lista rankingowa - mężczyźni - kliknij tutaj

szlaczek12

28.02.2022

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe z oceną formularzy rekrutacyjnych w ramach I edycji działań w projekcie "SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ".

Lista rankingowa - kobiety - kliknij tutaj

Lista rankingowa - mężczyźni - kliknij tutaj

szlaczek12

TERMIN REKRUTACJI:

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu "Samozatrudnienie Twoją Szansą".

Nabór trwa od 12.01.2022 do 31.01.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dole strony.

szlaczek12

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Samozatrudnienie Twoją Szansą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider projektu) w partnerstwie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą sp. z o.o.

 

Okres realizacji projektu

od 2021-12-15 do 2023-06-30

 

Zasięg terytorialny

województwo świętokrzyskie

 

Celem głównym projektu jest powstanie i funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy (w okresie 04.2022 - 06.2023) – 100 mikroprzedsiębiorstw (które wygenerują min. 10 miejsc pracy), co w części przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego – zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Cel osiągnięty zostanie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia 120 Uczestnikom Projektu: szkolenia oraz wsparcie eksperckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe.

 

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowić będzie wyłącznie 120 (w tym 66 kobiet) osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należące do jednej z poniższych grup:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki,

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020r. wskutek pandemii COVID-19.

 

Główne działania

1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.

2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 120 Uczestników Projektu.

3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Planów.

4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 100 Uczestników Projektu.

5. Wsparcie pomostowe udzielane w postaci finansowej w wysokości do 1495 zł netto na m-c na 1 Uczestnika Projektu przez:

- 9 miesięcy (I ,II i III kwartał działalności gospodarczej) dla 90 Uczestników Projektu,

- 12 miesięcy (IV kwartał działalności gospodarczej) dla 10 Uczestników Projektu, którzy zatrudnili pracowników.

W przypadku większej ilości Uczestników Projektu zatrudniających pracowników wprowadzone zostanie kryterium preferujące Uczestników Projektu, których firmy wygenerują więcej miejsc pracy w przeliczeniu na etaty.

  

Wkład własny:

Uczestnik projektu będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego w wysokości min.:

- 8.040,00 zł w przypadku Uczestnika Projektu, który otrzymał 12 miesięczne wsparcie pomostowe,

- 6.030,00 zł w przypadku Uczestnika Projektu, który otrzymał 9 miesięczne wsparcie pomostowe.

Uczestnik Projektu będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego poprzez:

- jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą, niezbędnych do uruchomienia firmy, poza otrzymaną w wysokości 23.050,00 zł dotacją lub

- comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza otrzymanym w wysokości 1.495,00 zł wsparciem pomostowym.

Uczestnicy Projektu będą zobowiązani przedstawić dokumenty księgowe (faktury, rachunki, zapłaty ZUS) wraz z dowodami ich zapłaty potwierdzające wydatkowania wkładu własnego w wysokości określonej w umowie z Uczestnikiem Projektu.

 

Główne rezultaty

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100.

- Powstanie 100 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzone zostanie 10 dodatkowych miejsc pracy.

 

Wartość projektu

5.159.314,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4.385.416,90 zł.

 

Biura projektu

Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 41 274 46 90

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

 

Biuro Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 510-931-343

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

 

Punkty rekrutacyjne

- Kielce, ul. Warszawska 21/9

- Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 38

- Krasocin, ul. Spółdzielcza 1

- Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5

- Sandomierz, ul. ks. Poniatowskiego 2

szlaczek12

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurach projektu lub za pośrednictwem poczty bądź przesyłki kurierskiej zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji.

 

Wszelkie modyfikacje formularza rekrutacyjnego będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

- Formularz rekrutacyjny (DOCX) - pobierz

- Oświadczenie o zamieszkaniu - pobierz

- Oświadczenie o wykształceniu - pobierz

- Oświadczenie o braku uczestnictwa w innym projekcie aktywizacji zawodowej - pobierz

- Oświadczenie o statusie na rynku pracy (jeśli dotyczy) - pobierz

- Oświadczenie o statusie osoby sprawującej opiekę (jeśli dotyczy) - pobierz

- Oświadczenie o utracie pracy z powodu COVID 19 (jeśli dotyczy) - pobierz

- Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta (jeśli dotyczy) - pobierz

 

 Pozostałe dokumenty rekrutacyjne

- Regulamin rekrutacji z dnia 08.03.2022 /NOWY/- kliknij tutaj

- Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - kliknij tutaj

- Karta oceny predyspozycji kandydata - kliknij tutaj

- Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 - kliknij tutaj

- Wzór umowy szkoleniowej - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa - kliknij tutaj

- Oświadczenie o danych osobowych (do wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia) - kliknij tutaj

- Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) (w przypadku osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezrejestrowanych w PUP) - kliknij tutaj

- Przykład wypełnienia druku US-7 - kliknij tutaj

szlaczek12

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

- Formularz biznes planu - kliknij tutaj

- Zbiór oświadczeń do biznes planu - kliknij tutaj

 

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

- Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - kliknij tutaj

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj

- Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (NOWE) - kliknij tutaj

- W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kliknij tutaj

- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Standardy oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Karta oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Minimalny wzór umowy o wsparcie finansowe - kliknij tutaj

- Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - kliknij tutaj