NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm i PES Pożyczki RPO+ woj. świętokrzyskie
Pożyczki RPO+
Wpisany przez Administrator   

Kto może skorzystać

     Pożyczka może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • mają siedzibę firmy lub filię (oddział) na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

 

Przedmiot pożyczki

      Pożyczka może być udzielona z przeznaczeniem na:

 • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

     Pożyczka nie może być udzielona na:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na cele konsumpcyjne.

 

Warunki pożyczki

     Kwota pożyczki nie może być większa niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

     Maksymalny okres spłaty pożyczek nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

     Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu kosztów kwalifikowanych nie może być niższy niż 20%. Udział własny jest wkładem pieniężnym poniesionym przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak również w okresie 3 miesięcy przed datą rejestracji wniosku.

 

Oprocentowanie

      Kwota wykorzystanej pożyczki podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zależy od stopy referencyjnej wyliczonej w oparciu o stopę bazową ustalaną przez Komisję Europejską, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy Pożyczki powiększoną o marżę, której poziom ustalony jest w oparciu o Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02). Przez okres spłaty pożyczki oprocentowanie nie ulega zmianie.

     Dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy oprocentowanie pożyczki wynosi 5,83%.

      Dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy oprocentowanie pożyczki wynosi 2,83%.

 

Zabezpieczenie pożyczki

     Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

1. obligatoryjne:

 • weksel własny in blanco z deklaracją wystawcy weksla,

2. opcjonalne:

 • poręczenie osób trzecich
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.,
 • poręczenie instytucji finansowych,
 • ustanowienie hipoteki,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją,
 • zastaw rejestrowy,
 • blokada środków finansowych na lokacie,
 • inne, w tym zaproponowane przez Pożyczkobiorcę.

 

Wymagane dokumenty

      W celu przystąpienia do procedury o przyznanie pożyczki, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.

I. Załączniki do wniosku stanowią następujące dokumenty:

 • dokumenty założycielskie firmy: zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek umowa spółki,
 • kopia nadania numeru REGON (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • kopia nadania NIP (jeśli nr nie występuje na dokumencie rejestrowym),
 • oryginał lub kopia zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie (opinia) z banku i innych instytucji finansowych o terminowych spłatach posiadanych kredytów, pożyczek i umów leasingowych lub inne dokumenty przedstawione do wglądu na podstawie, których Fundusz może stwierdzić terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań (jeśli dotyczy)
 • kopia dokument tożsamości i oświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym,
 • akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • wynik finansowy za poprzedni i obecny rok obrachunkowy; jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność krócej dokumenty finansowe za okres prowadzonej działalności,
 • kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8,
 • prognoza finansowa działalności na okres kredytowania,
 • oświadczenie o niekaralności wg wzoru,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych wg wzoru,
 • oświadczenie o spełnianiu kryterium MSP wg wzoru,
 • oświadczenie majątkowe wg wzoru (dot. osób fizycznych),
 • oświadczenie Poręczyciela i jego współmałżonka oraz zaświadczenie o dochodach Poręczyciela wystawione przez pracodawcę - w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – PIT za ostatni okres rozliczeniowy. (jeśli dotyczy)
 • inne dokumenty i informacje – na życzenie Dyrektora Funduszu lub Komisji

II. Wzory dokumentów do pobrania załączanych do wniosku

 1. Wniosek o pożyczkę - pobierz
 2. Biznes Plan - pobierz
 3. Rachunek zysków i strat - pobierz
 4. Bilans - pobierz
 5. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 6. Oświadczenie o niekaralności – osoba fizyczna (jeśli dotyczy) - pobierz
 7. Oświadczenie o niekaralności – osoba prawna (jeśli dotyczy) - pobierz
 8. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - pobierz
 9. Oświadczenie majątkowe - pobierz
 10. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy - pobierz
 11. Oświadczenie poręczyciela - pobierz
 12. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela - pobierz
 13. Oświadczenie nieprzedsiębiorcy o założeniu/wznowieniu firmy - pobierz
 14. Upoważnienie do BIG - pobierz

 

Inne

Regulamin - kliknij tutaj

Umowa pożyczki (wzór) - kliknij tutaj

Definicja MSP - kliknij tutaj

 

 

Opłaty

     Opłaty za udzielenie pożyczki wynoszą:

 • od 0,50 % do 2,00 % wartości pożyczki w zależności od klasy ryzyka (prowizja od udzielonej pożyczki),
 • pozostałe opłaty zawarte są w cenniku opłat – tabeli opłat i prowizji.

Inne

Tabela opłat i prowizji - kliknij tutaj

 

 

Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/5 z Województwem Świętokrzyskim z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości