NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm Pożyczki PARP powiat starachowicki
Pożyczki PARP
Wpisany przez Administrator   

Kto może skorzystać

      Pożyczka może być udzielona wyłącznie małemu przedsiębiorcy, spełniającego kryteria określone  w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), który posiada siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na terenie powiatu starachowickiego.

      Pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu przepisów rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.) lub znajdujących się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Przedmiot pożyczki

      Pożyczka może być udzielona z przeznaczeniem na:

  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Warunki pożyczki

      Kwota pożyczki nie może być większa niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)

      Maksymalny okres spłaty pożyczek nie może przekroczyć 60 miesięcy, a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

      Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu kosztów kwalifikowanych nie może być niższy niż 20%. Udział własny jest wkładem pieniężnym poniesionym przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak również w okresie 3 miesięcy przed datą rejestracji wniosku.

      Kwota wykorzystanej pożyczki podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zależy od stopy referencyjnej wyliczonej w oparciu o stopę bazową ustalaną przez Komisję Europejską, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy Pożyczki powiększoną o marżę, której poziom ustalony jest w oparciu o Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02).

      Decyzja o udzieleniu pożyczki oraz jej wysokości, jak również decyzja o wysokości prowizji jest podejmowana przez Komisję Pożyczkową na podstawie dokonanej oceny i sprawdzenia złożonego wniosku oraz rekomendacji specjalisty pożyczkowego i dyrektora Funduszu.

 

Wymagane dokumenty

  W celu przystąpienia do procedury o przyznanie pożyczki, wnioskodawca wypełnia standardowy Wniosek wraz z Analizą Ekonomiczną Przedsięwzięcia, które następnie są przekazywane Dyrektorowi Funduszu do rozpatrzenia.

  Załączniki stanowią następujące dokumenty:

 • Prognoza na okres kredytowania,
 • Aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kopie dokumentów rejestracyjnych w odpowiednim organie ewidencyjnym (wpis do EDG lub KRS, REGON, NIP, umowa spółki jeśli dotyczy),
 • Bilans firmy za poprzedni rok obrachunkowy oraz za obecny rok obrachunkowy (do momentu składania wniosku),
 • Rachunek zysków i strat firmy za poprzedni rok obrachunkowy oraz za obecny rok obrachunkowy (do momentu składania wniosku),
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości średniorocznego zatrudnienia z 3 ostatnich zamkniętych lat kalendarzowych,
 • Kopia PIT-37 lub PIT-36 lub PIT-28 lub CIT-8,
 • Opinie bankowe (dokumenty wystawione przez banki, w których prowadzone są rachunki) – jeśli istnieją,
 • Dokumenty handlowe (umowy, kontrakty, zezwolenia, zaświadczenia itp.) – jeśli istnieją,
 • Oświadczenia występującego z wnioskiem o pożyczkę (niekaralność, ochrona danych osobowych, majątkowe i spełnianie kryteriów MSP lub zarejestrowanie firmy przed otrzymaniem pożyczki),
 • Oświadczenie poręczyciela pożyczki (i współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy),
 • Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą,
 • Kopia dowodu osobistego,
 • Inne dokumenty i informacje na żądanie Dyrektora Funduszu lub Komisji Kwalifikacyjnej.
 

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Wniosek (PDF)
 2. Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięcia (PDF)
 3. Bilans (PDF)  
 4. Rachunek zysków i strat (PDF)  
 5. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (PDF)
 6. Oświadczenie o ochronie danych osobowych PARP (PDF) 
 7. Oświadczenie o niekaralności – osoba fizyczna (PDF)
 8. Oświadczenie o niekaralności – osoba prawna (PDF)
 9. Oświadczenie o spełnianiu kryterium małej firmy (PDF)
 10. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
 11. Oświadczenie o pochodzeniu środków (PDF)
 12. Oświadczenie majątkowe (PDF)
 13. Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (PDF)
 14. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy (PDF)
 15. Oświadczenie nieprzedsiębiorcy o założeniu firmy (PDF)

Inne 

 

Opłaty

      Opłaty za udzielenie pożyczki wynoszą:

  • 0,50 % wartości pożyczki nie mniej niż 200,00 zł (opłata przygotowawcza),
  • od 0,50 % do 3,00 % wartości pożyczki w zależności od klasy ryzyka (prowizja od udzielonej pożyczki),
  • pozostałe opłaty zawarte są w cenniku opłat – tabeli opłat i prowizji.

 

Inne

parp

      Projekt realizowany jest na podstawie: Umowy o udzielenie wsparcia Nr B/2009/2 z dnia 18.12.2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.)

      Udzielane przez fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP. Instrumenty wsparcia są współfinansowane ze środków budżetu państwa.