NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Fundusz poręczeń Historia Funduszu
Historia Funduszu
Wpisany przez Administrator   

     Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (PIL) ze środków europejskich (PHARE). Miały one na celu przyspieszenie lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego, do którego miało doprowadzić ożywienie działalności gospodarczej podmiotów działających w określonym regionie. Dzięki PIL powstało w całej Polsce tylko 8 lokalnych funduszy poręczeniowych, w tym jeden w Starachowicach pn. Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego „FUNDSTAR”.

polska

      W 1994 r. Rada Fundacji zatwierdziła pierwszy Regulamin Funduszu. Do dziś Fundusz działa w ramach organizacyjnych Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Pierwsze poręczenie udzielone zostało 25.01.1995 r. W pierwszym roku działalności Fundusz udzielił 27 poręczeń dla kredytów bankowych i pożyczek z urzędu pracy. Z uwagi na ograniczony kapitał w latach 1996-2003 z usługi poręczeniowej korzystało średnio 15 klientów rocznie.

      W 2004 r. Fundusz uzyskał dokapitalizowanie z programu PHARE 2002 – Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia MSP ze środków publicznych i Unii Europejskiej.

phare2002

      W 2006 r. Fundusz rozpoczął udział w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw  (SPO WKP) Poddziałanie 1.2.2 realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zyskując w ten sposób kolejne środki powiększające posiadany kapitał. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską został zakończony w 2008 r. Po zrealizowaniu projektu w ramach SPO WKP staliśmy się Funduszem dużym o kapitale ponad 7,5 mln PLN, a maksymalna wartość poręczenia wzrosła w ciągu ostatnich lat z kwoty 40.000 EUR do 350.000 PLN.

spowkp122

      Od stycznia 2008 r. wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów Fundusz zwiększył poziom poręczenia z 60% do 80% wartości kredytu lub pożyczki. Pozwoliło to zintensyfikować działalność poręczycielską, a tym samym jeszcze silniej wspomóc przedsiębiorców.

      Od grudnia 2010 r. do końca 2016 r. Fundusz realizował kolejny projekt dokapitalizujący działalność poręczycielską. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

rpouerpoue1

      W dniu 29.12.2016 r. Fundusz otrzymał od Województwa Świętokrzyskiego środki pochodzące ze zrealizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w celu dalszego ich wykorzystania do działalności poręczycielskiej.

wojswie

     Fundusz do końca 2016 r. udzielił 745 poręczeń dla firm z sektora  małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość udzielonych poręczeń przekroczyła 36 mln PLN. W związku z udzielonymi poręczeniami utworzonych zostało ponad 600 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

     Będąc regionalnym Funduszem od wielu lat współpracujemy z bankami oraz funduszami pożyczkowymi z terenu województwa świętokrzyskiego i w trosce o naszych klientów stale rozszerzamy swoją ofertę.